Uslovi korišćenja sajta BeostatuS nekretnine

Veb lokacija beostatus.rs koja se nalazi na https://beostatus.rs je delo zaštićeno autorskim pravima koje pripada Beostatus nekretninama. Određene karakteristike Sajta mogu biti predmet dodatnih smernica, uslova ili pravila koja će biti objavljena na Sajtu u vezi sa takvim odlikama.

Svi takvi dodatni uslovi, smernice i pravila uključeni su referencom u ove Uslove.

Ovi Uslovi korišćenja opisali su pravno obavezujuće uslove i odredbe koji nadgledaju vaše korišćenje Veb lokacije. PRIJAVOM NA STRANICU, USKLAĐUJETE SE OVIM USLOVIMA i izjavljujete da imate ovlašćenje i kapacitet da uđete u ove Uslove. TREBA DA IMATE 18 GODINA DO PRISTUPA STRANICI. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM ODREDBAMA OVIH USLOVA, NE PRIJAVLJUJTE SE I / ILI KORISTITE SAJT.

Ovi uslovi zahtevaju upotrebu arbitražnog odeljka 10.2 na pojedinačnoj osnovi za rešavanje sporova i takođe ograničavaju lekove koji su vam na raspolaganju u slučaju spora. Ovi uslovi korišćenja stvoreni su uz pomoć generatora uslova korišćenja.

Pristup veb lokaciji

Kompanija vam dodeljuje neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu, ograničenu licencu za pristup Veb lokaciji isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Određena ograničenja. Prava koja su vam odobrena u ovim Uslovima podležu sledećim ograničenjima: (a) nećete prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, prenositi, dodeljivati, distribuirati, hostovati ili na bilo koji drugi način komercijalno iskorišćavati Veb lokaciju; (b) nećete menjati, praviti izvedena dela, rastavljati, vršiti reverzno kompajliranje ili inženjering bilo kog dela Veb lokacije; (c) nećete pristupiti veb lokaciji da biste napravili sličnu ili konkurentnu veb stranicu; i (d) osim ako je ovde izričito navedeno, nijedan deo Sajta ne može se kopirati, reprodukovati, distribuirati, ponovo objaviti, preuzeti, prikazati, objaviti ili preneti u bilo kom obliku ili na bilo koji način, osim ako nije drugačije naznačeno, bilo koje buduće izdanje, ažuriranje ili ostali dodaci funkcionalnosti Sajta podležu ovim Uslovima. Sva obaveštenja o autorskim pravima i druga vlasnička prava na veb lokaciji moraju se zadržati na svim njihovim primercima.

Kompanija zadržava pravo promene, suspendovanja ili ukidanja Veb lokacije sa ili bez obaveštenja o vama. Odobrili ste da Kompanija neće snositi odgovornost prema vama ili prema bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve promene, prekide ili ukidanje Veb lokacije ili bilo kog dela.

Nema podrške ili održavanja. Slažete se da Kompanija neće imati obavezu da vam pruži bilo kakvu podršku u vezi sa Veb lokacijom.

Izuzimajući bilo koji Korisnički sadržaj koji možete pružiti, svesni ste da su sva prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava, patente, žigove i poslovne tajne, na veb lokaciji i njenom sadržaju u vlasništvu kompanije ili dobavljača kompanije. Imajte na umu da vam ovi Uslovi i pristup Veb lokaciji ne daju nikakva prava, vlasništvo ili interesovanje niti bilo koja prava intelektualne svojine, osim ograničenih prava pristupa izraženih u odeljku 2.1. Kompanija i njeni dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu dodeljena ovim Uslovima što ako je on ili ona poznat morao je materijalno uticati na njegovo poravnanje sa dužnikom “.

Veze i oglasi treće strane; Ostali korisnici

Veze i oglasi nezavisnih proizvođača. Sajt može sadržati veze do nezavisnih veb lokacija i usluga i / ili prikazivati oglase za treće strane. Takve veze i oglasi nezavisnih proizvođača nisu pod kontrolom kompanije i kompanija nije odgovorna za veze i oglase nezavisnih proizvođača. Kompanija pruža pristup ovim vezama i oglasima treće strane samo za vašu udobnost i ne pregledava, odobrava, nadgleda, odobrava, garantuje niti daje bilo kakva zastupanja u vezi sa vezama i oglasima trećih strana. Sve veze i oglase nezavisnih proizvođača koristite na sopstveni rizik i pri tome treba da primenite odgovarajući nivo opreza i diskrecije. Kada kliknete na bilo koju vezu i oglase treće strane, primenjuju se primenljivi uslovi i smernice treće strane, uključujući tuđu privatnost i prakse prikupljanja podataka.

Ostali korisnici. Svaki korisnik Sajta je jedini odgovoran za bilo koji svoj sopstveni Korisnički sadržaj. Budući da ne kontroliramo Korisnički sadržaj, vi prihvatate i slažete se da nismo odgovorni za bilo koji Korisnički sadržaj, bilo da ste ga vi ili drugi obezbedili. Slažete se da kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih interakcija. Ako postoji spor između vas i bilo kog korisnika Sajta, nismo u obavezi da se uključimo.

Ovim oslobađate i zauvek otpuštate kompaniju i naše službenike, zaposlene, agente, naslednike i ustupnike, i ovim se odričete i odričete se svih prošlih, sadašnjih i budućih sporova, zahteva, kontroverzi, zahteva, prava, obaveza, odgovornosti, radnja i uzrok radnje bilo koje vrste i prirode, koji su nastali ili proizilaze direktno ili indirektno iz ili koji se direktno ili indirektno odnose na Veb lokaciju. Ako ste stanovnik Kalifornije, ovim se odričete člana 1542 Kalifornijskog građanskog zakonika u vezi sa prethodnim, koji kaže: „opšte oslobađanje ne proteže se na potraživanja za koja poverilac ne zna ili sumnja da postoje u njegovu ili njenu korist na vreme izvršenja puštanja na slobodu, što ako je on to znao mora da je materijalno uticalo na njegovo poravnanje sa dužnikom “.

Kolačići i veb svetionici.

Kao i bilo koja druga veb lokacija, beostatus.rs koristi „kolačiće“. Ovi kolačići se koriste za čuvanje informacija, uključujući želje posetilaca i stranice na veb lokaciji kojima je posetilac pristupio ili ih posetio. Informacije se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naše veb stranice na osnovu tipa pregledača posetilaca i / ili drugih informacija.

Odricanje odgovornosti

Veb lokacija se pruža po principu „onakva kakva jeste“ i „dostupna“, a kompanija i naši dobavljači izričito se odriču bilo kakvih garancija i uslova bilo koje vrste, bilo izričitih, podrazumevanih ili zakonskih, uključujući sva jamstva ili uslove prodajnosti , sposobnost za određenu svrhu, naslov, tiho uživanje, tačnost ili nekršenje. Mi i naši dobavljači ne garantujemo da će veb lokacija ispuniti vaše zahteve, biti dostupna neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka ili će biti tačna, pouzdana, bez virusa ili drugog štetnog koda, potpuna, legalna , ili sigurno. Ako važeći zakon zahteva bilo kakva jamstva u vezi sa veb lokacijom, sva takva jamstva ograničena su na devedeset (90) dana od datuma prve upotrebe.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzeće podrazumevanih garancija, tako da se prethodno izuzeće možda neće odnositi na vas. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja koliko traje podrazumevana garancija, tako da se gore navedena ograničenja možda neće odnositi na vas.

Ograničenje odgovornosti

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, kompanija ili naši dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izgubljenu dobit, izgubljene podatke, troškove nabavke zamenskih proizvoda ili bilo koje indirektne, posledične, primerne, slučajne, posebne ili kaznene štete koje proizilaze iz ili se odnose na ove uslove ili vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja stranice, čak i ako je kompanija obaveštena o mogućnosti takve štete. Pristup i korišćenje veb stranice je po vašem nahođenju i riziku, a vi ćete biti sami odgovorni za bilo kakvu štetu na uređaju ili računarskom sistemu ili gubitak podataka koji iz toga proizilaze.

U maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, bez obzira na bilo šta protivno sadržano u ovom dokumentu, naša odgovornost prema vama za bilo kakvu štetu koja proizilazi ili je povezana sa ovim sporazumom, u svakom trenutku biće ograničena na najviše pedeset američkih dolara (50 američkih dolara). Postojanje više od jednog zahteva neće povećati ovu granicu. Slažete se da naši dobavljači neće imati nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na ovaj ugovor.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili posledične štete, pa se gore navedeno ograničenje ili izuzeće možda neće odnositi na vas.

Pojam i prestanak. U skladu sa ovim odeljkom, ovi Uslovi će ostati na snazi i na snazi dok koristite Veb lokaciju. Možemo suspendovati ili ukinuti vaša prava na korišćenje veb stranice u bilo koje vreme iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju, uključujući i bilo koje druge se Sajta krši ovim Uslovima. Po prestanku vaših prava prema ovim Uslovima, vaš nalog i pravo pristupa i korišćenja veb stranice prestaju odmah. Shvatate da svako ukidanje vašeg naloga može da uključuje brisanje vašeg korisničkog sadržaja povezanog sa vašim računom iz naših aktivnih baza podataka. Kompanija neće snositi nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav raskid vaših prava prema ovim Uslovima. Čak i nakon što vam prestanu prava iz ovih Uslova, sledeće odredbe ovih uslova ostaće na snazi: Odeljci 2 do 2.5, Odeljci 3 i Odeljci 4 do 10.

Politika autorskih prava.

Kompanija poštuje intelektualnu svojinu drugih i traži da korisnici naše veb stranice učine isto. U vezi sa našom veb lokacijom, usvojili smo i primenili politiku poštovanja zakona o autorskim pravima koja predviđa uklanjanje bilo kakvih materijala koji krše autorska prava i ukidanje korisnika naše veb lokacije koji su ponovljeni kršioci prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ako verujete da jedan od naših korisnika upotrebom naše veb stranice nezakonito krši autorska prava nad delom i želite da uklonite materijal koji navodno krši autorska prava, sledeće informacije u obliku pismenog obaveštenja (u skladu sa do 17 USC § 512 (c)) mora se dostaviti našem ovlašćenom agentu za zaštitu autorskih prava:

• vaš fizički ili elektronski potpis;

• identifikacija dela zaštićenih autorskim pravima za koja tvrdite da su prekršena;

• identifikacija materijala na našim uslugama za koji tvrdite da krši i za koji zahtevate da ga uklonimo;

• dovoljno informacija koje nam omogućavaju da lociramo takav materijal;

• vaša adresa, broj telefona i adresa e-pošte;

• izjava da verujete u dobru veru da upotrebu autorskih prava nije odobrila vlasnik autorskih prava, njegov agent ili zakon; i

• izjava da su podaci u obaveštenju tačni i da ste pod zakletvom lažnog svedočenja da ste ili vlasnik autorskih prava koja su navodno povređena ili da ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskih prava.

Imajte na umu da, u skladu sa 17 U.S.C. § 512 (f), svako pogrešno prikazivanje materijalne činjenice u pismenom obaveštenju automatski podnosi žalioca na odgovornost za bilo kakvu štetu, troškove i advokatske troškove koji su nam nastali u vezi sa pismenim obaveštenjem i navodom o kršenju autorskih prava.

Osnovno

Ovi Uslovi podležu povremenoj reviziji, a ako napravimo neke bitne promene, možemo vas obavestiti slanjem e-pošte na poslednju adresu e-pošte koju ste nam poslali i / ili vidljivim objavljivanjem obaveštenja o promenama na našem Site. Odgovorni ste za to da nam dostavite svoju najnoviju e-adresu. U slučaju da poslednja adresa e-pošte koju ste nam poslali nije važeća, naša depeša e-pošte koja sadrži takvo obaveštenje predstavljaće efektivno obaveštenje o promenama opisanim u obaveštenju. Sve promene ovih Uslova stupiće na snagu najranije u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon što smo vam poslali obaveštenje e-poštom ili trideset (30) kalendarskih dana nakon objavljivanja obaveštenja o promenama na našoj veb lokaciji. Ove promene će odmah stupiti na snagu za nove korisnike naše veb lokacije. Neprekidna upotreba naše veb stranice nakon obaveštenja o takvim promenama ukazuje na vaše priznavanje takvih promena i pristanak da se obavezujete uslovima i odredbama takvih promena. Uprkos rezoluciji. Molimo pažljivo pročitajte ovaj Arbitražni ugovor. To je deo vašeg ugovora sa Kompanijom i utiče na vaša prava. Sadrži procedure za OBAVEZNO OBAVEZUJUĆU ARBITRAŽU I ODRICANJE OD AKCIJE RAZREDA.

Primenljivost arbitražnog sporazuma. Svi zahtevi i sporovi u vezi sa Uslovima ili upotrebom bilo kog proizvoda ili usluge koje pruža Kompanija, a koji se ne mogu rešiti neformalno ili na sudu za male sporove, rešavaće se obavezujućom arbitražom na pojedinačnoj osnovi prema uslovima ovog Arbitražnog sporazuma. Ako se drugačije ne dogovori, svi arbitražni postupci odvijaće se na engleskom jeziku. Ovaj Ugovor o arbitraži odnosi se na vas i Kompaniju, kao i na sve podružnice, pridružene kompanije, agente, zaposlene, prethodnike u interesu, naslednike i ustupnike, kao i na sve ovlašćene ili neovlašćene korisnike ili korisnike usluga ili robe pružene prema Uslovima.

Zahtev za obaveštavanje i neformalno rešavanje sporova. Pre nego što bilo koja strana može da zatraži arbitražu, stranka mora prvo da pošalje drugoj strani pismeno obaveštenje o sporu u kome opisuje prirodu i osnovu tužbe ili spora i zahtevano olakšanje. Obaveštenje kompaniji treba poslati na: Cara Lazara 5-7. Nakon prijema Obaveštenja, vi i Kompanija možete pokušati neformalno da rešite zahtev ili spor. Ako vi i Kompanija ne rešite zahtev ili spor u roku od trideset (30) dana od prijema Obaveštenja, bilo koja strana može započeti arbitražni postupak. Iznos bilo koje ponude za poravnanje koju je dala bilo koja strana ne može se otkriti arbitru sve dok arbitar ne odredi iznos nagrade na koju bilo koja strana ima pravo.

Pravila arbitraže. Arbitraža će se pokrenuti putem Američkog udruženja za arbitražu, uspostavljenog pružaoca usluga alternativnog rešavanja sporova koji nudi arbitražu kako je izloženo u ovom odeljku. Ako AAA nije dostupan za arbitražu, strane će se složiti da odaberu alternativnog dobavljača ADR-a. Pravila dobavljača ADR-a uređuju sve aspekte arbitraže, osim u meri u kojoj su takva pravila u suprotnosti sa Uslovima. Pravila arbitraže za potrošače AAA koja regulišu arbitražu dostupna su na mreži na adresi adr.org ili pozivom AAA na broj 1-800-778-7879. Arbitražu će voditi jedan, neutralni arbitar. Svi zahtevi ili sporovi u kojima je ukupan iznos tražene nagrade manji od deset hiljada američkih dolara (10.000,00 američkih dolara) mogu se rešiti obavezujućom arbitražom koja se ne zasniva na izgledu, po izboru stranke koja traži olakšanje. Za zahteve ili sporove u kojima ukupan iznos tražene odluke iznosi deset hiljada američkih dolara (10.000,00 američkih dolara) ili više, pravo na saslušanje utvrdiće se arbitražnim pravilima. Bilo koje saslušanje će se održati na lokaciji u krugu od 100 milja od vašeg prebivališta, osim ako ne živite izvan Sjedinjenih Država i ukoliko se strane ne dogovore drugačije. Ako živite izvan Sjedinjenih Država, arbitar će stranke obavestiti u razumnom roku o datumu, vremenu i mestu održavanja usmene rasprave. Svaka presuda o arbitražnoj presudi može se doneti u bilo kom nadležnom sudu. Ako vam arbitar dodeli nagradu veću od poslednje ponude za poravnanje koju vam je kompanija donela pre pokretanja arbitraže, kompanija će vam isplatiti veći iznos od nagrade ili 2.500,00 USD. Svaka stranka snosi svoje troškove i isplate proistekle iz arbitraže i platiće jednak deo naknada i troškova dobavljača ADR-a.

Dodatna pravila za arbitražu koja se ne pojavljuje. Ako se izabere arbitraža koja se ne pojavljuje, arbitraža će se voditi telefonom, putem interneta i / ili samo na osnovu pismenih podnesaka; konkretan način će izabrati stranka koja pokreće arbitražu. Arbitraža neće uključivati bilo kakvo lično pojavljivanje strana ili svedoka, osim ako se stranke drugačije ne dogovore.

Vremenska ograničenja. Ako Vi ili ako Kompanija sprovodi arbitražu, arbitražna radnja mora biti pokrenuta i / ili zahtevana u roku zastarevanja i u bilo kom roku koji je propisan AAA pravilima za odgovarajuću tužbu.

Ovlašćenje arbitra. Ako se pokrene arbitraža, arbitar će odlučiti o pravima i odgovornostima vas i kompanije, a spor se neće konsolidovati sa bilo kojim drugim stvarima niti pridružiti drugim slučajevima ili strankama. Arbitar će biti ovlašćen da usvoji dispozitivne zahteve u celosti ili u delu bilo kog zahteva. Arbitar će imati ovlašćenje da dosudi novčanu štetu i da odobri bilo koji nemonetarni pravni lek ili olakšicu dostupne pojedincu prema važećem zakonu, pravilima AAA i uslovima. Arbitar će izdati pismenu odluku i izjavu o odluci u kojoj će opisati bitne nalaze i zaključke na kojima se zasniva odluka. Arbitar ima ista ovlašćenja da dodeljuje olakšice na pojedinačnoj osnovi koje bi imao sudija na sudu. Odluka arbitra je konačna i obavezujuća za vas i kompaniju.

Odricanje od suđenja porote. STRANE SE OVIM ODUSTAJU OD USTAVNIH I STATUTARNIH PRAVA DA SE IDU NA SUD I DA IMAJU SUĐENJE PRED SUDIJOM ILI SUDIJOM, umesto da odluče da se svi zahtevi i sporovi reše arbitražom prema ovom Sporazumu o arbitraži. Arbitražni postupci su obično ograničeniji, efikasniji i jeftiniji od pravila koja se primenjuju na sudu i podležu vrlo ograničenom pregledu od strane suda. U slučaju da dođe do bilo kakvih parnica između vas i Kompanije na bilo kom državnom ili saveznom sudu u parnici radi ukidanja ili izvršenja arbitražne odluke ili na neki drugi način, VI I KOMPANIJA SE ODRŽAVATE SVIH PRAVA NA PORUDŽBENOM SUĐENJU, umesto da odlučite da spor bude rešen od sudije.

Odricanje od klase ili objedinjenih radnji. Svi zahtevi i sporovi u okviru ovog arbitražnog sporazuma moraju se arbitrirati ili voditi na pojedinačnoj osnovi, a ne na klasnoj osnovi, a zahtevi više kupaca ili korisnika ne mogu se arbitrirati ili parničiti zajedno ili konsolidovati sa bilo kojim drugim kupcem ili korisnik.

Povjerljivost. Svi aspekti arbitražnog postupka biće strogo poverljivi. Strane se slažu da čuvaju poverljivost podataka ako zakonom nije drugačije određeno. Ovaj paragraf neće sprečiti stranu da podnese sudu bilo kakve informacije potrebne za sprovođenje ovog sporazuma, za izvršenje arbitražne presude ili za traženje sudske ili pravne olakšice.

Razdvojivost. Ako utvrdi da je bilo koji deo ili delovi ovog sporazuma o arbitraži prema zakonu nevažeći ili neprovediv od strane nadležnog suda, tada takvi posebni delovi ili delovi neće imati nikakvu snagu i dejstvo i biće prekinuti, a ostatak sporazuma nastaviti u punoj snazi i efektu.

Pravo na odricanje. Strana protiv koje se polaže zahtev može se odreći bilo kog ili svih prava i ograničenja navedenih u ovom Sporazumu o arbitraži. Takvo odricanje neće se odreći niti uticati na bilo koji drugi deo ovog sporazuma o arbitraži.

Opstanak sporazuma. Ovaj ugovor o arbitraži preživeće prestanak vašeg odnosa sa Kompanijom.

Sud za male zahteve. Bez obzira na gore navedeno, vi ili Kompanija možete podneti pojedinačnu tužbu na sudu za male sporove.

Hitno pravično olakšanje. U svakom slučaju gore navedeno, bilo koja strana može tražiti hitno pravično olakšanje pred državnim ili saveznim sudom kako bi održala status kuo do arbitraže. Zahtev za privremene mere neće se smatrati odricanjem od bilo kojih drugih prava ili obaveza prema ovom Sporazumu o arbitraži.

Zahtevi koji nisu predmet arbitraže. Bez obzira na prethodno rečeno, potraživanja klevete, kršenja Zakona o računarskim prevarama i zloupotrebama i kršenja ili prisvajanja patenta, autorskih prava, zaštitnih znakova ili poslovnih tajni druge strane neće biti predmet ovog sporazuma o arbitraži.

U bilo kojim okolnostima kada prethodni Sporazum o arbitraži dozvoljava strankama da vode parnicu na sudu, stranke se ovim slažu da će se podvrgnuti ličnoj nadležnosti sudova koji se nalaze u okrugu Holandije u Kaliforniji, u te svrhe.

Na ovu veb stranicu se mogu primeniti američki zakoni o kontroli izvoza, a može se primenjivati i na izvozne ili uvozne propise u drugim zemljama. Saglasni ste da nećete izvoziti, ponovo izvoziti ili prenositi, direktno ili indirektno, bilo koji američki tehnički podatak dobijen od kompanije ili bilo koji proizvod koji koristi takve podatke, kršeći izvozne zakone i propise Sjedinjenih Država.

Preduzeće se nalazi na adresi u odeljku 10.8. Ako ste stanovnik Kalifornije, možete podneti žalbu Jedinici za pomoć pri žalbama Odeljenja za potrošačke proizvode Kalifornijskog odeljenja za potrošačka pitanja tako što ćete ih kontaktirati u pisanoj formi na ulici 400 R, Sacramento, CA 95814, ili telefonom na (800) ) 952-5210.

Elektronske komunikacije. Komunikacija između vas i kompanije koristi elektronska sredstva, bilo da koristite veb lokaciju ili nam šaljete e-poštu ili Kompanija objavljuje obaveštenja na Sajtu ili komunicira sa vama putem e-pošte. U ugovorne svrhe, vi (a) pristajete da primate komunikacije od kompanije u elektronskom obliku; i (b) saglasni ste da svi uslovi i odredbe, sporazumi, obaveštenja, obelodanjivanja i druge komunikacije koje vam Kompanija pruža elektronskim putem ispunjavaju sve zakonske obaveze koje bi takve komunikacije zadovoljile da su u štampanom obliku.

Čitavi uslovi. Ovi uslovi čine celokupan sporazum između vas i nas u vezi sa upotrebom Veb lokacije. Naš propust da primenimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće delovati kao odricanje od tog prava ili odredbe. Naslovi odeljaka u ovim Uslovima služe samo radi praktičnosti i nemaju pravni ili ugovorni efekat. Reč „uključujući“ znači „uključujući bez ograničenja“. Ako se za bilo koju odredbu ovih Uslova utvrdi da je nevaljana ili neprovediva, ostale odredbe ovih Uslova neće biti oštećene, a nevažeća ili neprovediva odredba će se smatrati izmenjenom tako da bude validna i izvršna u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. Vaš odnos sa Kompanijom odnosi se na nezavisnog dobavljača i nijedna od strana nije agent ili partner druge. Ove Uslove i vaša prava i obaveze u ovom dokumentu ne možete dodeliti, podugovoriti, delegirati ili na bilo koji drugi način preneti bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije, a svaki pokušaj dodeljivanja, podugovaranja, delegiranja ili prenosa koji krši prethodno navedeno biće ništav i praznina. Kompanija može slobodno dodeliti ove Uslove. Odredbe i uslovi navedeni u ovim Uslovima biće obavezujući za primaoce.

Vaša privatnost. Molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.

Informacije o autorskom pravu / zaštitnom znaku. Copiright ©. Sva prava zadržana. Svi zaštitni znakovi, logotipi i znakovi usluga prikazani na veb lokaciji su naše vlasništvo ili vlasništvo drugih trećih lica. Nije vam dozvoljeno da koristite ove Oznake bez našeg prethodnog pismenog pristanka ili pristanka treće strane koja može biti vlasnik Oznaka.